Công bố chất lượng sản phẩm

Công bố chất lượng sản phẩm là gì? Các loại mặt hàng hay sản phẩm nào cẩn phải công bố chất lượng sản phẩm? Sản phẩm của bản có cần phải công bố chất lượng sản phẩm không. Và những thủ tục cần thiết phải chuẩn bị khi công bố chất lượng sản phẩm là Xem thêm

Công bố thực phẩm

Công bố thực phẩm hay nói cách khác là công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm sản phầm. Tại sao phải công bố thực phẩm ? Chất lượng thực phẩm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người, đã có rất nhiều những đơn vị, cơ sở sản xuất vì lợi ích cá Xem thêm

Luật An toàn thực phẩm số 55-2010

QUỐC HỘI Số: 55/2010/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010 LUẬT An toàn thực phẩm _________________ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số Xem thêm

Thông tư 15 2012 TT-BYT

BỘ Y TẾ Số: 15/2012/TT-BYT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2012 THÔNG TƯ Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ___________________________________ Căn cứ Luật Xem thêm